บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

การบริหาร
จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา

มาตรฐานคุณภาพยา

รักษามาตรฐาน

รักษามาตรฐานระดับ GMP PIC/S

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาของ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในปี พ.ศ. 2533 และได้รับมาตรฐาน PIC/S เพิ่มในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตยาแผนปัจจุบันด้วยการผลิตที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎหมายและถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทะเบียนตำรับยา โดยกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยอย่างสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คัดสรร และตรวจสอบทุกกระบวนการ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด ได้สร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาอย่างเข้มงวดและรัดกุม โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการผลิตยา การออกแบบสถานที่ผลิต การดำเนินการผลิตยา การตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักร ตลอดจนการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตยาจนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป ตรวจติดตามและศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่ออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

DSC_6042
มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง

มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของคำแนะนำจากผู้จัดจำหน่ายยาและผู้บริโภคเสมอมา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้ระบบการบริหารคุณภาพของ บริษัทฯ มีมาตรฐานสูงตามหลักการของ GMP PIC/S บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงและคิดค้นสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผลิตยาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด