บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา

Content 1

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาคนและยาสัตว์ให้แก่ผู้แทนการขายทุกภาค เพื่อเป็นการเพิ่มเติมและทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาของ
บริษัทฯ ตลอดจนเป็นการศึกษาการตลาด การแข่งขันและทิศทางของผลิตภัณฑ์ยาให้แก่ผู้แทนการขาย
โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทีมเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนการขาย ซึ่งการอบรมผลิตภัณฑ์ยานั้นได้รับการตอบรับจากผู้แทนการขายเป็นอย่างดีและทางบริษัทฯ จะมีกิจกรรมอบรมนี้ในทุกเดือน เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ยาให้แก่ผู้แทนการขาย
ของบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผ่าน LINE คลิกที่นี่!

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด